Nguyễn Bích Ngọc

🌺 Cuộc sống chỉ có thể được nhìn ngược về quá khứ; nhưng nó phải được sống hướng về phía trước 💜